Mặt trời lại chiếu trên Yên quán
Ao Lương đầy nước tản sau mưa
Mây bay về núi lưa thưa
Giọt mưa còn đọng đong đưa trên cành

tửu tận tình do tại