Điểm phấn tô son học chửa nên;
Vai mềm áo rủ nét hồn nhiên.
Ngây thơ lại được vua yêu dấu;
Cho giữ hoa thơm mãi ở bên.


Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Châu Hải Đường dịch, NXB Hội Nhà văn, 2017