Điểm phấn tô son học chửa nên;
Vai mềm áo rủ nét hồn nhiên.
Ngây thơ lại được vua yêu dấu;
Cho giữ hoa thơm mãi ở bên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]