Cũng giống tôi khen bác
Suối cây bên cạnh nhà
Cá quen nghiên rửa mực
Hạc tránh khói pha trà
Chỉ hát vui đời thánh
Chẳng kêu than tuổi già
Ngủ lười bàn chuyện khác
Ngoài những chuyện thơ ra

tửu tận tình do tại