Thành cổ đồng chiều cảnh tịch hoang
Lên cao gây nỗi nhớ quê tăng
Sương sa Kính Khẩu diều không bóng
Thu tới Lịch Dương nhạn xếp hàng
Tiếng ngỡ mưa sông ra lá rụng
Gió reo cửa lạch sắp triều dâng
Lúc này dõi mắt lòng thương cảm
Giang Bắc, Giang Nam dằng dặc đàng (đường)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.