Không cỗ bàn gì
chỉ có mùa thu
nắng nhẹ nhàng cành vắng
chúng tôi ngồi im lặng

Chỉ có mùa thu sáng trong
dâng đầy
những chén nước sánh đen
cũng thành lấp lánh

Không lời giãi bày
chiều thấm mát qua áo mỏng
mắt bạn nhìn xa xăm
thời gian như dừng lại


29-11-1988

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007