Cây xanh trước cửa không chim hót
Rêu biếc dưới sân hoa rụng đầy
Hãy với gió Đông bàn việc ấy
Màu xuân chan chứa thuộc nhà ai?


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)