Một cây, lại một cây
Đứng riêng, cao chót vót
Gió liền hỏi không khí
Sao chúng lại xa nhau?

Nhưng dưới lòng đất sâu
Rễ chúng đang phát triển
Trong vô hình sâu thẳm
Rễ chúng đan vào nhau.