Từng đợt, từng đợt sóng
Không ngưng nghỉ, ào qua
Mỗi đợt đến chân nó
Bị đánh vụn, tan ra

Mặt nó và thân nó
Đường dao chém tả tơi
Vẫn đứng y nguyên đó
Cười mỉm, nhìn biển khơi


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 6-1996), Hội nhà văn Việt Nam, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)