Hận gửi dây đàn thắm
Tình nay ý chẳng cần
Hội mây mưa sớm biết
Chẳng giữ lòng huệ lan
Rực rỡ đào cùng mận
Biết đâu quốc sĩ tìm
Xanh xanh trùng cùng quế
Kẻ sĩ mộ thường khen
Trăng sáng thềm sân tĩnh
Viện trúc sâu ca ngâm
Lá đỏ rụng trước cửa
Không quét đợi tri âm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)