Đang lui tới vật tròn chắc nịch
Gậy vụt, phang tới tấp không ngừng
Lúc chơi không phút nào ngưng
Bên ngoài đã có người dâng gậy lành
Không từ nan theo nhanh đồng đội
Chỉ e không bạn tới lúc cần
Cuối cùng bóng lọt khung thành
Mong anh giữ vững lời anh đã bàn

tửu tận tình do tại