Hồ Sa A đùa rỡn còn ghi
Lư lang thủa thiếu thì
Tiếng trường địch thổi dưới trăng nghe
Theo mây theo nhạn đi
Kinh vật đổi
Ngán sao di
Cùng xem mái tóc se
Ruột mềm Ngô uyển cỏ xanh rì
Tựa lầu người chửa về


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.