Hoa liễu chờn vờn
Nhàn hướng trên hồ sóng lộng
Tựa lan can
Nhìn gợn sóng
Mưa lún phún
Gần đây âm tín đều thưa bặt
Động phòng trơ vắng ngắt
Khép ngân bình
Buông rèm thuý
Độ đêm xuân


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.