Qua sông mưa táp lũ vịt bay
Quạnh hiu một bãi lầy
Mấy bông sen buồn ủ rũ
Sắc thu lại úa đầy
Ý thu lạnh
Lầu nam quạnh
Rèm buông lơi
Nửa song đèn quáng
Bụi chuối lấp loáng
Có người ngủ say

tửu tận tình do tại