Hồn bướm đê mê sớm mộng trầm
Thoảng hương viện khép sâu thăm thẳm
Muốn hay hồ đọng xuân nhiều ít
Chỉ ngắm lầu bên liễu lạt đằm
Sầu tự khiển
Rượu rót ngầm
Một rèm phương cảnh yếu cùng ngâm
Hạnh hoa ưa lúc tà dương ngắm
Mấy trận đông phong chiều lại râm


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.