Gió bụi, trông xa tối mênh mang,
Cáo đứng, beo đi, đã chật đàng.
Vũ hịch ngày nghe quân bắc đến,
Ngư thư không thấy bại quân hoàn.
Cỏ rau, còn kẻ thầm rơi lệ,
Thịt cá, nào ai mất nét hoan,
Việc đến bên chân còn chẳng biết,
Khá thương tú lệ tấm giang san.

tửu tận tình do tại