15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 07:07

野坐

野坐惟無事,
涼風薀太清。
遠村來竹色,
高樹落蟬聲。
名豈忙中得,
詩多靜處生。
夕陽行客歇,
古道獨含情。

 

Dã toạ

Dã toạ duy vô sự,
Lương phong uẩn thái thanh.
Viễn thôn lai trúc sắc,
Cao thụ lạc thiền thanh.
Danh khởi mang trung đắc,
Thi đa tĩnh xứ sinh.
Tịch dương hành khách hiết,
Cổ đạo độc hàm tình.


Nguồn: Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, 1973

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Ngoài đồng, vô sự, tớ ngồi chơi,
Gió mát tư bề thật thảnh thơi.
Sắc trúc xanh xanh trông đẹp mắt,
Tiếng ve buồn bã lắng inh tai.
Hoang mang, danh thực khôn tìm được,
Bình tĩnh, thơ hay dễ trỗ tài.
Hành khách chiều hôm vào quán nghỉ,
Vui cùng cổ đạo một mình thôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài đồng, vô sự, ngồi chơi,
Tư bề gió mát thảnh thơi trong lành.
Trúc màu đẹp mắt xanh xanh,
Cây cao buồn lắng âm thanh ve hè.
Hoang mang, danh thực khôn nghe,
Nơi nào tĩnh mịch thơ vè dễ sinh.
Chiều hôm khách nghỉ quán đình,
Vui cùng cổ đạo một mình mà thôi.

23.00
Trả lời