Anh minh Thánh Tổ dựng thanh danh
Sự nghiệp kế thừa đạo trị thành
Tướng Hán vận trù nơi trướng hổ
Quân Chu chăm sóc giữa quân doanh
Vua hiền gặp gỡ dài công nghiệp
Tôi giỏi tin dùng đẫm sủng vinh
Kế thuật mừng xem ngời đạo hiếu
Non sông muôn thuở hưởng thanh bình


Nguồn: Hội Tao Đàn, tác giả - tác phẩm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)