Chuông sáng dứt quạ bay tản mát
Quê nhà mờ nơi góc trời xa
Ao thu gió thổi đêm qua
Sen hồng nhiều cánh la đà rụng rơi

tửu tận tình do tại