Quất nhẹ roi lừa tới động chơi
Tìm nơi thẳm vắng quẩn quanh hoài
Suối xanh đá trắng rì rầm nói
Kìa “Núi trông chồng” trước mặt coi!


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)