Quãng đường núi chuyển nổi ba chồng
Cao thấp lô nhô bốn phía trông
Khói nhạt mưa bay bưng kín mít
Bao chòm ẩn hiện có như không


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)