Thuỷ vương thế tục gọi vua rồng
Việc ấy nào hay có đúng không?
Đá biển hiện lên toà miếu mạo
Rùa khơi đòi cưới gái kiều dung
Anh em lấy lẫn truyền ngoa ngữ
Sông biển giao nhau tạo ngược dòng
Cầu cúng giắt hoa sao vẽ truyện
Mấy ai đeo kiếm học tiên công?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)