Gặp đời sáng sủa cánh hồng bay,
Doanh liễu tin đưa, bậc có tài.
Thánh chúa đức uy trùm biển rộng,
Thần châu khống chế ngất đèo mây.
Tin dùng Thiệu Bá mang ơn nặng,
Gắng sức Cao Dao báo đức này.
Gần gũi tấc gang luôn kính ái,
Thanh cao áo tía, cũng nơi này.

tửu tận tình do tại