Đa tài ắt hẳn cũng đa tình
Ứng thế việc đời vốn nảy sinh
Thế tục chưa phai bầu khí huyết
Lòng phàm đã vượt cõi Bồng Dinh
Động Tân có vợ, duyên không ít
Chức Nữ không chồng, mộng chẳng thành
Từ lệnh dắt nàng đưa tới chốn
Hoàng Sơn chung sống thú non xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)