過關留贈潘御史武工部吳協鎮其一

旌旗獵獵出陽關,
驤首雲程八里山。
中土提封從嶺嶠,
先皇威德在區寰。
蕩平王道遵無惻,
貞固臣心利克艱。
不用臨岐斟別酒,
諸君曾此覲軺還。

 

Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1

Tinh kỳ lạp lạp xuất Dương Quan,
Tương thủ vân trình bát lý san.
Trung thổ đề phong tòng lĩnh kiệu,
Tiên hoàng uy đức tại khu hoàn.
Đãng bình vương đạo tuân vô trắc,
Trinh cố thần tâm lợi khắc gian.
Bất dụng lâm kỳ châm biệt tửu,
Chư quân tằng thử cận diêu hoàn.

 

Dịch nghĩa

Quạt cờ phơi phới, rời khỏi Dương Quan
Nghển ngắm đường mây, tám dặm núi non
Ranh giới Trung nguyên dọc theo dãy núi
Uy đức Tiên hoàng, tràn khắp mọi nơi
Vương đạo phẳng lì, đi không trắc trở
Bề tôi bền bỉ, lợi vượt khó khăn
Chia tay, chẳng phải chuốc rượu ly biệt
Nơi đây, các bác từng cưỡi xe sứ trở về


Phan ngự sử tức Phan Huy Ích. Vũ công bộ tức Vũ Huy Tấn. Ngô hiệp trấn tức Ngô Vi Quý. Ba ông đều đi sứ trong phái bộ giả vương năm 1790.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Quạt cờ phấp phới cửa Dương Quan
Nghển thấy đường mây vạn núi non
Ranh giới Trung Nguyên theo dãy núi
Uy tràn khắp cõi đấng Tiên hoàng
Thênh thang vương đạo, không ngăn trở
Bền bỉ kiên trinh vượt khó khăn
Chén rượu biệt ly không phải rót
Nơi này trở lại, được toàn thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quạt cờ phơi phới khỏi Dương Quan,
Ngước ngắm đường mây, tám dặm ngàn,
Biên ải trung nguyên theo dãy núi,
Tiên hoàng uy đức khắp nơi vang.
Phẳng lì vương đạo không ngăn trở,
Bền bỉ bề tôi vượt khổ gian,
Chẳng chuốc sầu đau ly rượu biệt,
Nơi đây xe sứ bác về ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời