Vào chùa Phong Phạn tránh mưa,
Áo trần hãy mượn củi chùa hơ qua.
Giường sư chướng ngại chi mà,
Ai hay lửa Phật cũng là từ bi.
Núi Hồng chín chín ngọn kia,
Sông Lam một dải cũng chia ba đường.
Ngựa xe đi lại ngày thường,
Mấy khi được dịp bén màng cửa Không.
Nửa ngày trò chuyện ung dung,
Cuộc phù sinh cũng hỉ lòng bấy nay.
Ra đi để lại bài này,
Cậy ai gửi giúp tới thầy Trúc Lâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.