Một nhà một lối họp đô ty,
Trông cậy ơn trên phúc lạ kỳ.
Hai trấn đô thành là phụ tử,
Bốn phương hiệu lệnh ấy nam nhi.
Mây tuôn hoạn lộ thành phong nhã,
Bụi sạch sơn đài thuộc chỉ huy.
Nhà gấm còn nhiều phen tái hội,
Sân Lai áo cổn xiết mừng vui.

tửu tận tình do tại