Cửa trời nâng chúc chén đào,
Cánh bè nhẹ ruổi bến sao xa lần.
Đầy sân trăng giãi vẻ ngân,
Cách tường nghe rộn cung cầm tiếng ca.
Sắc thu khắp nẻo nên thơ,
Đường đời lắm nỗi để già lòng ai.
Bên đèn quạnh quẽ canh dài,
Khôn ngăn dạ khách ngậm ngùi niềm quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.