Hiểu nhau hà tất nhờ lá thắm?
Vui thấy sen bàng theo đất bám.
Nhà vắng ngày đài vén rèm lên,
Ngó xem mây họp nhiều ngàn vạn.
Tình ta gửi vào người hái sen,
Bay bổng như thuyền đang vượt cạn.
Vần ngọc thường nghe tiếng nước reo,
Tan đi oi bức tin thắng trận.

tửu tận tình do tại