和工部武灝澤詠蓮元韻其一

戰酣詩甲汙金葉,
準擬弓櫜馬塵帖。
騷壇杜帥真豪雄,
詩路繼開橋繼疊。
無過揖遜酒三盃,
休辦黃州上中峽。
蓮英登自亭前池,
為代蓮神賀蓮捷。

 

Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 1

Chiến hàm thi giáp ô kim diệp,
Chuẩn nghĩ cung cao mã trần thiếp.
Tao Đàn Đỗ suý chân hào hùng,
Thi lộ kế khai kiều kế điệp.
Vô qua ấp tốn tửu tam bôi,
Hưu biện Hoàng Châu thượng trung hiệp.
Liên anh đăng tự đình tiền trì,
Vi đại liên thần hạ liên tiệp.

 

Dịch nghĩa

Say đánh trận thơ, làm bẩn lá vàng,
Cung đã trong bao, vó câu sạch bụi.
Phó suý Tao Đàn họ Đỗ thật hào hùng,
Đường thơ mở ra, câu thơ tiếp nối.
Chẳng qua khiêm tốn, ba chén rượu mời nhau,
Chớ bàn đến Hoàng Châu, leo trong khe núi.
Mầm sen mọc lên trên ao trước đình,
Để thay thần sen mừng sen thắng trận.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]