Đồ bản "mười ba xứ" mở coi,
Hóa Châu xưa thuộc nước phương ngoài.
Non hòa gió biển, hơi không độc,
Biển trộn nguồn non, nước nhạt mùi.
Cát mỡ thấm nhuần, làn giếng ngọt,
Nắng đông nung nấu, tiết mưa oi.
Di dân Hồng Đức nay phồn thịnh,
Hàm, Dẫn khôn tầy cõi đất vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.