Mở sử xanh xem luống thẫn thờ,
Vận đời suy kém nghĩ buồn chưa?
Vua tôi đứng sững ba chân vạc,
Ông tế hằn nhau nửa cuộc cờ.
Cơ nghiệp y như Chu, Tấn trước,
Non sông không khác Lí, Trần xưa.
Cương thường muôn thuở còn bia miệng,
Hổ chọi, rồng tranh khéo vẽ trò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.