Ba đông giá rét, một chồi cây,
Người thuở Hi Hoàng hóa lại đây.
Bụt tóc ốc đâu đang vượt núi,
Tiên da gà nọ, muốn tung mây.
Duyên mai xuân tới sinh nòi giống,
Nghĩa quế thu sang kết bạn bầy.
Khinh tuyết ngạo sương, riêng bẩm tính,
Khuông thiêng khéo đã đúc nên dày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.