Sào nghĩa chèo trung, lái sẵn đà,
Bè giong sao Đẩu bến trời xa.
Nguồn Tiên lọ phải nghìn thuyền rõi,
Biển Phật cầm như một mái qua.
Đạo chở đầy khoang, càn sóng cả,
Nước chờ ngoi vũng, vững lòng ta.
Sang sông sẵn có chèo ông Phó,
Mời rượu nghe chài cất giọng ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.