Bốn mặt làng thôn, bức hoạ đồ
Mênh mông đồng nước, một con đò
Dòng Ngân ráng nổi, gương ngời loá
Mặt sóng bia nhô, đá lập lờ
Cờ ruổi, chính vì vâng ngự chiếu
Xe đi, luống tưởng cuộc vân du
Lên cao, chống kiếm nhìn xa tít
Muôn ngọn trùm mây, ấy thượng du

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)