Cửa viên xuống lệnh trẩy ngàn quân
Bến bắc voi gầm, ngựa hý ran
Đuổi giặc sá nề ca “chiết liễu”
Tuần tra định sẵn chước chiêu an
Thu, trừ cỏ dại, dồn thêm sức
Xuân, thắm hoa tươi, vững bội phần
Đức giáo triều đình, đi hiểu dụ
Nguyện cho dân núi móc mưa nhuần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)