Đề Nhạc Vũ Mục vương miếu

Độ Hàng sự thế tướng quân tu,
Thống ẩm Hoàng Long khí quán Ngưu.
Chính hữu yết kì kham báo quốc,
Kì như ý cẩm dĩ vong cừu.
Lưỡng Hà khốc bãi chư tù hạ,
Nhất nẫm hoan lai nhị đế sầu.
Chung cổ Phong Ba đình hạ quá,
Hồ quang sơn sắc hận du du!


Miếu Nhạc Vũ Mục tức miếu thờ Nhạc Phi, danh tướng Nam Tống.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Nhục nỗi Cao tông chạy đất Hàng,
Hoàng Long chuốc rượu, khí ngang tàng!
Dựng cờ báo nước, mong còn những...
Mặc gấm quên thù, nghĩ chẳng đang,
Bọn giặc reo mừng, dân nhỏ lệ.
Hai vua sầu não, địch thêm lương.
Phong Ba đình ấy ai qua viếng,
Núi biếc hồ trong mối hận trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tông nhục chạy đất Hàng,
Hoàng Long chuốc rượu, ngang tàng đẩu ngưu!
Dựng cờ báo nước, trả cừu (thù),
Quên thù mặc gấm, nghĩ cười chẳng đang,
Giặc mừng, dân lệ hai hàng.
Lưỡng Hà sầu não, địch càng thêm lương.
Phong Ba đình, viếng ai thường,
Hồ trong núi biếc hận trường ngàn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời