Vượt nghìn dặm theo anh bên đó
Vái biệt anh bên chỗ này sông
Gặp anh lòng vẫn khát lòng
Chuốc thêm một chén, đầu dòng hướng lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)