Uhm! xét ra thì cũng tạm được. Thú vị nhất là mạch cảm xúc của tác giả, nhưng đó chưâ phải là điều thực sự khiến người khác phải bận tâm