Nguyệt lõa thể đẹp như trăng
tre lõa thể đẹp như măng trên rừng
mây lõa thể đẹp như sương
xiêm y tan loãng hết xương da hằng


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lục bát khỏa thân, N & M phát hành, California, 2002