Muốn nằm mây trắng đỉnh Khuông Lư
Màu nước Cung Đình thảy nhạt nhoà
Nghìn núi ổ giao trời nắng hắt
Muôn thân cò diệc gió sương sa
Cột buồm sóng dậy chân trời rối
Ngô sở sao nằm mặt nước chia
Năm hết đông nam vang trống trận
Đừng cho thuyền khách biếm này nghe

tửu tận tình do tại