Xuân từ đâu đến vậy?
Phất áo giỡn cành mai
Mây biếc chèn khung cửa
Gió thổi tạt sương đài
Người đẹp xa muôn dặm
Màn che khéo phủ hoài
Tâm tình sao thổ lộ?
Tương tư nói với ai?