Tùng mọc mới vài tấc
Đã bị cỏ trùm ngay
Lồng mây, lòng chửa tỏ
Ngạo sương, chất ai hay
Cây yếu tuỳ vứt bẻ
Cành non dễ dập vùi
Bao giờ vài ngàn thước
Cùng bác dưới trăng này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)