Đai gấm, trâm hoa giắt,
Áo rủ nước nhẹ nhàng.
Hỏi người đi đâu đó,
Hái sen ở Giang Nam.
Liêu Tây ba ngàn dặm,
Muốn gửi bao cách ngăn.
Mong chàng sớm về lại,
Kịp chớ để hoa tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.