Bỏ thiếp bên cầu ấy
Xa nhau lại ngóng trông
Trâm phượng rơi ngoài tóc
Đai lưng chẳng buộc lòng
Chia ly sầu đứt ruột
Lệ tuôn nhạt má hồng
Chàng đừng quên nghĩa cũ
Chút tin thoả nhớ mong