Hồ lặng mây trôi vờn bóng tháp
Tiếng chuông gần lại cõi xưa xa
Vào chùa hé cửa trăm năm cũ
Khép lại ngoài kia phố bụi mờ


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007