Nằm giữa quê xanh có khát thèm
Bời bời mây gió đến vô biên
Hứng trăng be rượu đầy thi tứ
Cạn chén cùng ai sẻ nỗi niềm


Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007