Tặng con trai

Một mình nghe báo tin thời tiết
Bão về phía ấy có Trường Sa!
Nghĩ về con giữa nơi đầu sóng
Chẳng biết sau lưng tốc mái nhà!


1991

Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007