Tang bồng sơ ý, chí nam nhi,
Hăm hở rày tua duỗi kịp thì.
Cánh phượng liệng tìm, ngô mãi nghĩ,
Cung thiềm vin được quế làm kỳ.
Vạc chung lộc nước lo tới giả,
Quen thấy danh đời nức rạng ghi.
Nhìn ấy thư son, kia khoán thiết,
Cẩm hồi cho kịp thủa ban y.