Khách trung tạp cảm kỳ 08

Thanh thanh hà bạn thảo,
Vô hạn cảm vương tôn.
Vũ tẩy tha hương lệ,
Phong xuy biệt mộng hồn.
Nam chi sào Việt điểu,
Bắc lĩnh độ thanh viên.
Huống thị khách trung quá,
Na kham dã sắc xuân.

 

Dịch nghĩa

Xanh xanh cỏ bên sông,
Vương tôn vô hạn cảm.
Mưa rửa lệ tha hương,
Gió thổi mộng hồn ly biệt.
Cành Nam đậu chim Việt,
Núi Bắc lần vượn xanh.
Huống chi là đi qua đất khách,
Chịu sao nổi sắc xuân đồng nội.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Xanh xanh kìa cỏ bên sông,
Vương tôn càng chạnh mối lòng cảm thương.
Mưa rửa sạch lệ tha hương,
Mộng hồn ly biệt theo luồng gió xua.
Cành Nam chim Việt đậu nhờ,
Núi Bắc len lỏi bụi bờ vượn xanh.
Huống chi đất khách gửi mình,
Sắc xuân đồng nội sao đành lòng trông?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh cỏ mọc bên bờ sông,
Vô hạn vương tôn lòng cảm thông.
Mưa xuống tha hương tuôn rửa lệ,
Gió về ly biệt mộng hồn mong.
Cành Nam chim Việt dành nơi đậu,
Núi Bắc vượn xanh nương náu lông.
Huống nữa là đi qua đất khách,
Chịu sao nổi sắc xuân trong đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời